Danh ngôn về - Charles R. Swindoll


Chúng tôi có được khả năng vui mừng dưới áp lực thông qua một chương trình đào tạo được giám sát cẩn thận do chính Chúa chỉ đạo.

We gain the ability to rejoice under pressure through a carefully monitored training program directed by the Lord Himself.
Danh ngôn về  - Charles R. Swindoll