Blog tán gái

Blog tán gái

Danh ngôn hay tặng bạn

Oprah Winfrey

Media proprietor

Bạn có thể lấy từ mọi kinh nghiệm những gì nó cung cấp cho bạn. Và bạn không thể bị đánh bại nếu bạn cứ hít một hơi theo sau.

You can take from every experience what it has to offer you. And you cannot be defeated if you just keep taking one breath followed by another.

Ray Kroc

Businessman

Tổ chức không thể tin tưởng cá nhân; cá nhân phải tin tưởng vào tổ chức.

The organization cannot trust the individual; the individual must trust the organization.

Marsha Norman

Playwright

Danh ngôn

Gia đình chỉ là tai nạn .... Họ không có ý làm bạn lo lắng. Họ thậm chí không có nghĩa là gia đình của bạn, họ chỉ là.

Family is just accident.... They don't mean to get on your nerves. They don't even mean to be your family, they just are.