Blog tán gái

Blog tán gái

Danh ngôn hay tặng bạn

Ray Kroc

Businessman

Có nhiều tương lai ở hamburger hơn là bóng chày.

There's a lot more future in hamburgers than in baseball.

Chính trị của gia đình là chính trị của một quốc gia. Giống như gia đình độc tài là nhà nước độc tài trong thế giới vi mô, gia đình dân chủ là nơi đào tạo tốt nhất cho cuộc sống trong một nền dân chủ.

The politics of the family are the politics of a nation. Just as the authoritarian family is the authoritarian state in microcosm, the democratic family is the best training ground for life in a democracy.

Danh ngôn

Tôi muốn làm một cái gì đó sắc nét hơn một chút.

I would like to do something a little bit more edgy.
Danh nhân nổi bật