Blog tán gái

Blog tán gái

Danh ngôn hay tặng bạn

Sally Potter

Film director

Danh ngôn

Tôi nghĩ có là từ đẹp nhất và cần thiết trong ngôn ngữ tiếng Anh.

I think yes is the most beautiful and necessary word in the English language.

Dòng kháng chiến ít nhất là hầu hết mọi người trong cuộc sống.

The line of least resistance is to most people the lifeline.

Chúng tôi có được khả năng vui mừng dưới áp lực thông qua một chương trình đào tạo được giám sát cẩn thận do chính Chúa chỉ đạo.

We gain the ability to rejoice under pressure through a carefully monitored training program directed by the Lord Himself.