Danh ngôn về Về gia đình - Rabih Alameddine


Bằng cách bị hạn chế trong môi trường hoặc quốc gia hoặc gia đình của một người, người ta có rất ít cơ hội khác với đơn thuốc gốc. Bằng cách rời đi, người ta có được một viễn cảnh, một khoảng cách cả không gian và thời gian, điều này rất cần thiết để viết về gia đình hoặc nhà, trong mọi trường hợp.

By remaining constrained in one's environment or country or family, one has little chance of being other than the original prescription. By leaving, one gains a perspective, a distance of both space and time, which is essential for writing about family or home, in any case.
Danh ngôn về Về gia đình - Rabih Alameddine