Danh ngôn về Thành công - Johnny Carson


Bạn trở nên thành công, theo cách tôi thấy, chỉ khi bạn đủ tốt để cung cấp những gì công chúng thích. Nếu bạn không, bạn sẽ không có bất kỳ đối tượng nào; vì vậy người biểu diễn thực sự có liên quan nhiều đến thành công của anh ta hơn là công chúng.

You become successful, the way I see it, only if you're good enough to deliver what the public enjoys. If you're not, you won't have any audience; so the performer really has more to do with his success than the public does.
Danh ngôn về Thành công - Johnny Carson