Danh ngôn về Tiếng anh - Geoffrey Willans


Bạn không bao giờ có thể hiểu một ngôn ngữ cho đến khi bạn hiểu ít nhất hai ngôn ngữ.

You can never understand one language until you understand at least two.
Danh ngôn về Tiếng anh - Geoffrey Willans
Danh nhân nổi bật