Danh ngôn về - Oprah Winfrey

Oprah Winfrey
Media proprietor


Bạn có thể lấy từ mọi kinh nghiệm những gì nó cung cấp cho bạn. Và bạn không thể bị đánh bại nếu bạn cứ hít một hơi theo sau.

You can take from every experience what it has to offer you. And you cannot be defeated if you just keep taking one breath followed by another.
Danh ngôn về  - Oprah Winfrey